ScanCoaching Nederland

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN V2.6
NEDERLANDS

ALV van: ScanCoaching Nederland B.V., geregistreerd op Prinses Marijkelaan 7, 2224 VA, Katwijk, KvK nr. 51442035,
hierna te noemen: SC-NL.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  • SC-NL: de leverancier van producten en/of diensten waarop deze Algemene Levering Voorwaarden van toepassing zijn;
  • Koper: de wederpartij van SC-NL, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen SC-NL en Koper.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen SC-NL en een Koper waarop SC-NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met SC-NL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van SC-NL en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van SC-NL.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SC-NL en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door SC-NL gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. SC-NL is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de SC-NL zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SC- NL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SC-NL anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SC-NL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. SC-NL zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SC-NL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor operationele doeleinden kan Koper rechtstreeks in contact worden gebracht met deze derden, hoewel de formele verantwoordelijkheid blijft bij SC-NL.
 3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SC-NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SC-NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SC-NL zijn verstrekt, heeft SC-NL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
 4. SC-NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SC-NL is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SC-NL kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SC-NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door SC-NL of door SC-NL ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart SC-NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deOvereenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

 1. Levering van goederen geschiedt af fabriek/magazijn/werkplaats van SC-NL in Nederland.
 2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat SC-NL deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SC-NL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is SC-NL gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien SC-NL gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan SC-NL ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien SC-NL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper SC-NL schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. SC-NL is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SC-NL is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SC-NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Monsters en modellen

 1. Is aan de Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij Overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7 Onderzoek, Reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan SC-NL te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld, waarbij de bepalingen van Garantie en Service gelden.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de SC-NL op de wijze zoals door SC-NL aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

  1. De door SC-NL gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
  2. Voor te leveren pakketten cliënten sessies, waaronder ScanCoach dienstenpakketten, met al nadrukkelijke voorwaarde betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, geldt:
   1. Een aanbetaling van 70% bij Opdracht
   2. Betaling van het resterende deel na voltooiing van 80% van alle cliënt sessies

  Indien Koper niet akkoord is met betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, geldt een 100% factuur bij opdracht.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SC-NL zal de Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SC-NL de Koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal SC-NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal SC-NL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SC-NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van SC-NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. SC-NL heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
SC-NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. SC-NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SC-NL geleverde hardware en componenten –dus niet de specifieke SC-NL software- blijven eigendom van SC-NL totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met SC-NL gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De specifieke SC-NL software blijft altijd eigendom van SC-NL. De Koper heeft het recht deze software in licentie te gebruiken voor eigen gebruik en eigen filialen, volgens de voorwaarden van de SC-NL Softwarelicentieovereenkomst.
 3. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht SC-NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Door SC-NL geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 7. Voor het geval dat SC-NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SC-NL of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SC-NL zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 Garantie

 1. SC-NL garandeert dat de te leveren producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, waarbij voor de software de voorwaarden gelden van de Softwarelicentieovereenkomst van de eigenaar van de software, ook als deze niet SC-NL is.

  De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten en diensten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan SC-NL.

 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van twee (2) jaar na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met uitsluiting van de garantie op software zoals vermeld in de SC- NL Softwarelicentieovereenkomst.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SC-NL de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van SC-NL, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de te vervangen zaak aan SC-NL te retourneren.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van:
  • onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; of
  • gebruikers niet gecertificeerd zijn zoals vermeld in de SC-NL Softwarelicentieovereenkomst; of
  • wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SC-NLKoper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. Indien de door SC-NL verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dat product er voor wordt verstrekt.
 6. Garantie op producten (hardware) is een “breng terug” garantie. Werkzaamheden op locatie van Koper voor installatie van hardware en/of software ten gevolge van garantie, worden separaat doorbelast aan Koper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Deze tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Artikel 13 Service & Support

 1. Service & Support is alleen maar van toepassing via een separate SC-NL Service & Support overeenkomst; bij het ontbreken hiervan gelden op geleverde hardware alleen de garantievoorwaarden van SC-NL op basis van ‘breng terug’ principe.

Artikel 14 Incassokosten

 1. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend Overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien SC-NL hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 15 Opschorting, ontbinding en annulering

 1. SC-NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de Overeenkomst SC-NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is SC-NL bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SC-NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien SC-NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. SC-NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien Koper de Overeenkomst wenst te annuleren voordat er een (deel)levering van producten en/of diensten heeft plaatsgevonden, is SC-NL gerechtigd tot een schadevergoeding van de gemaakte kosten, met een minimum van 10% en maximum van 25% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 16 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien SC-NL aan Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft SC-NL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

 1. Uitgangspunt is dat Koper voor de door SC-NL geleverde producten aangesloten worden op een adequate elektriciteitsvoorziening en voor Support doeleinden een internetverbinding op reguliere basis voorhanden is, welke voldoet aan de technische eisen die SC-NL daarvoor stelt.
 2. Indien door SC-NL geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van SC-NL jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 3. Indien SC-NL aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag over dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van SC-NL voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,- (Zegge: tienduizend euro).
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SC-NL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan SC-NL toegerekend kan worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. SC-NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, aansprakelijkheid schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SC-NL of zijn ondergeschikten.
 7. SC-NL is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade betreffende de gezondheid -of andere medische definitie- van Koper, Koper’s cliënten of SC-NL’ cliënten t.g.v. het gebruik van apparatuur van of geleverd door SC-NL. Aanvullend geldt:
  1. Gebruik van apparatuur van of geleverd door SC-NL, is uitsluitend toegestaan door getrainde en gecertificeerde gebruikers.
  2. Tenzij nadrukkelijk beschreven in een toepassingsprotocol van SC-NL, heeft de gebruiker van de apparatuur van of geleverd door SC-NL zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in het benutten en toepassen van de informatie die middels deze apparatuur bij cliënten wordt verkregen. Dit geldt ook voor (het verspreiden van) de gegevens die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, of die logischerwijs vallen onder (medisch) beroepsgeheim.

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SC- NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SC-NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SC-NL worden daaronder begrepen.
 3. SC-NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SC-NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover SC-NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SC-NL gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20 Vrijwaringen

 1. De Koper vrijwaart SC-NL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Koper aan SC-NL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SC-NL zich de rechten en bevoegdheden voor die SC-NL toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de SC-NL tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van SC- NL, ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door SC-NL eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt, blijven eigendom van SC-NL en mogen door Koper niet zonder voorafgaande toestemming van SC-NL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verkocht of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. SC-NL behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22 Bescherming Persoonsgegevens

 1. Ter uitvoering van deze Overeenkomst verwerkt SC-NL maximaal de volgende gegevens van Koper, Koper’s cliënten of SC-NL’ cliënten:
  1. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum;
  2. Adres, telefoonnummer(s), email adres;
  3. Gezondheids-, biometrische en genetische gegevens.
 2. Deze gegevens -of delen daarvan- worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor het bereiken van de doelstelling van de Overeenkomst en/of conform wettelijke bepalingen. Gezondheids-, biometrische en genetische gegevens kunnen optioneel op anonieme basis gebruikt worden ter verbetering van het primaire systeem waar SC-NL gebruik van maakt.
 3. SC-NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een medewerker van SC-NL tussen zit.
 4. SC-NL deelt geen persoonlijke gegevens met derden anders dan nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke bepalingen.
 5. SC-NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk is ontstaan dat persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dient contact te worden opgenomen op met afdeling Klantenservice of via info@scancoaching.nl
 6. Voor Koper, Koper’s cliënten of SC-NL’ cliënten is het volgende van toepassing:
  1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SC-NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scancoaching.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  4. SC-NL reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SC-NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 23 Niet-overname personeel

 1. De Koper zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met SC-NL, medewerkers van SC-NL of van ondernemingen waarop SC-NL ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24 Geschillen

 1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SC-NL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SC-NL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25 Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen SC-NL en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. SC-NL is gerechtigd om deze voorwaarden aan te passen voor toekomstige leveringen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

ScanCoaching Nederland

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN V2.6
NEDERLANDS

ALV van: ScanCoaching Nederland B.V., geregistreerd op Prinses Marijkelaan 7, 2224 VA, Katwijk, KvK nr. 51442035,
hierna te noemen: SC-NL.

Artikel 1           Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  • SC-NL: de leverancier van producten en/of diensten waarop deze Algemene Levering Voorwaarden van toepassing zijn;
  • Koper: de wederpartij van SC-NL, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen SC-NL en Koper.

Artikel 2           Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst tussen SC-NL en een Koper waarop SC-NL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met SC-NL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van SC-NL en Koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van SC-NL.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SC-NL en Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3           Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door SC-NL gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. SC-NL is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van de SC-NL zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldt.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is SC- NL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SC-NL anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht SC-NL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4           Uitvoering van de Overeenkomst

 1. SC-NL zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft SC-NL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor operationele doeleinden kan Koper rechtstreeks in contact worden gebracht met deze derden, hoewel de formele verantwoordelijkheid blijft bij SC-NL.
 3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SC-NL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SC-NL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SC-NL zijn verstrekt, heeft SC-NL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
 4. SC-NL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SC-NL is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SC-NL kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SC-NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door SC-NL of door SC-NL ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Koper of een door Koper aangewezen locatie, draagt Koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart SC-NL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van deOvereenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 5           Levering

 1. Levering van goederen geschiedt af fabriek/magazijn/werkplaats van SC-NL in Nederland.
 2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat SC-NL deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is SC-NL gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is SC-NL gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Indien SC-NL gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan SC-NL ter beschikking heeft gesteld.
 7. Indien SC-NL een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper SC-NL schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. SC-NL is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. SC-NL is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 9. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SC-NL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6           Monsters en modellen

 1. Is aan de Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij Overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 7           Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan SC-NL te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 1 maand na levering te worden gemeld, waarbij de bepalingen van Garantie en Service gelden.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande schriftelijke toestemming van de SC-NL op de wijze zoals door SC-NL aangegeven.

Artikel 8           Vergoedingen, prijs en kosten

 1. De door SC-NL gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Voor te leveren pakketten cliënten sessies, waaronder ScanCoach dienstenpakketten, met al nadrukkelijke voorwaarde betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, geldt:
  1. Een aanbetaling van 70% bij Opdracht
  2. Betaling van het resterende deel na voltooiing van 80% van alle cliënt sessies

Indien Koper niet akkoord is met betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, geldt een 100% factuur bij opdracht.

Artikel 9           Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. SC-NL zal de Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal SC-NL de Koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal SC-NL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal SC-NL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10        Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SC-NL aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van SC-NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. SC-NL heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

SC-NL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
SC-NL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11        Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door SC-NL geleverde hardware en componenten –dus niet de specifieke SC-NL software- blijven eigendom van SC-NL totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met SC-NL gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De specifieke SC-NL software blijft altijd eigendom van SC-NL. De Koper heeft het recht deze software in licentie te gebruiken voor eigen gebruik en eigen filialen, volgens de voorwaarden van de SC-NL Softwarelicentieovereenkomst.
 3. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht SC-NL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 5. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 6. Door SC-NL geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 7. Voor het geval dat SC-NL zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan SC-NL of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SC-NL zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12        Garantie

 1. SC-NL garandeert dat de te leveren producten en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld, waarbij voor de software de voorwaarden gelden van de Softwarelicentieovereenkomst van de eigenaar van de software, ook als deze niet SC-NL is.

  De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren producten en diensten zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan SC-NL.

 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van twee (2) jaar na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, met uitsluiting van de garantie op software zoals vermeld in de SC- NL Softwarelicentieovereenkomst.
 3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal SC-NL de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van SC-NL, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de te vervangen zaak aan SC-NL te retourneren.
 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van:
  • onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; of
  • gebruikers niet gecertificeerd zijn zoals vermeld in de SC-NL Softwarelicentieovereenkomst; of
  • wanneer, zonder schriftelijke toestemming van SC-NL, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. Indien de door SC-NL verstrekte garantie een product betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van dat product er voor wordt verstrekt.
 6. Garantie op producten (hardware) is een “breng terug” garantie. Werkzaamheden op locatie van Koper voor installatie van hardware en/of software ten gevolge van garantie, worden separaat doorbelast aan Koper, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Deze tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Artikel 13        Service & Support

 1. Service & Support is alleen maar van toepassing via een separate SC-NL Service & Support overeenkomst; bij het ontbreken hiervan gelden op geleverde hardware alleen de garantievoorwaarden van SC-NL op basis van ‘breng terug’ principe.

Artikel 14        Incassokosten

 1. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. In ieder geval is Koper in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend Overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien SC-NL hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Koper.

Artikel 15        Opschorting, ontbinding en annulering

 1. SC-NL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. na het sluiten van de Overeenkomst SC-NL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  3. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is SC-NL bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SC-NL op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien SC-NL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 4. SC-NL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Indien Koper de Overeenkomst wenst te annuleren voordat er een (deel)levering van producten en/of diensten heeft plaatsgevonden, is SC-NL gerechtigd tot een schadevergoeding van de gemaakte kosten, met een minimum van 10% en maximum van 25% van het overeengekomen bedrag.

Artikel 16        Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien SC-NL aan Koper bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft SC-NL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Koper te verhalen.

Artikel 17        Aansprakelijkheid

 1. Uitgangspunt is dat Koper voor de door SC-NL geleverde producten aangesloten worden op een adequate elektriciteitsvoorziening en voor Support doeleinden een internetverbinding op reguliere basis voorhanden is, welke voldoet aan de technische eisen die SC-NL daarvoor stelt.
 2. Indien door SC-NL geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van SC-NL jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 3. Indien SC-NL aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag over dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van SC-NL voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 10.000,- (Zegge: tienduizend euro).
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SC-NL aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan SC-NL toegerekend kan worden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. SC-NL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, aansprakelijkheid schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SC-NL of zijn ondergeschikten.
 7. SC-NL is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade betreffende de gezondheid -of andere medische definitie- van Koper, Koper’s cliënten of SC-NL’ cliënten t.g.v. het gebruik van apparatuur van of geleverd door SC-NL. Aanvullend geldt:
  1. Gebruik van apparatuur van of geleverd door SC-NL, is uitsluitend toegestaan door getrainde en gecertificeerde gebruikers.
  2. Tenzij nadrukkelijk beschreven in een toepassingsprotocol van SC-NL, heeft de gebruiker van de apparatuur van of geleverd door SC-NL zijn/haar eigen verantwoordelijkheid in het benutten en toepassen van de informatie die middels deze apparatuur bij cliënten wordt verkregen. Dit geldt ook voor (het verspreiden van) de gegevens die vallen onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens, of die logischerwijs vallen onder (medisch) beroepsgeheim.

Artikel 18        Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment waarop deze aan Koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19        Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SC- NL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SC-NL niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SC-NL worden daaronder begrepen.
 3. SC-NL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SC-NL zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover SC-NL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SC-NL gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 20        Vrijwaringen

 1. De Koper vrijwaart SC-NL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien Koper aan SC-NL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21        Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt SC-NL zich de rechten en bevoegdheden voor die SC-NL toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de Koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door de SC-NL tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van SC- NL, ongeacht of deze aan de Koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door SC-NL eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Koper te worden gebruikt, blijven eigendom van SC-NL en mogen door Koper niet zonder voorafgaande toestemming van SC-NL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verkocht of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. SC-NL behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22        Bescherming Persoonsgegevens

 1. Ter uitvoering van deze Overeenkomst verwerkt SC-NL maximaal de volgende gegevens van Koper, Koper’s cliënten of SC-NL’ cliënten:
  1. Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum;
  2. Adres, telefoonnummer(s), email adres;
  3. Gezondheids-, biometrische en genetische gegevens.
 2. Deze gegevens -of delen daarvan- worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor het bereiken van de doelstelling van de Overeenkomst en/of conform wettelijke bepalingen. Gezondheids-, biometrische en genetische gegevens kunnen optioneel op anonieme basis gebruikt worden ter verbetering van het primaire systeem waar SC-NL gebruik van maakt.
 3. SC-NL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een medewerker van SC-NL tussen zit.
 4. SC-NL deelt geen persoonlijke gegevens met derden anders dan nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke bepalingen.
 5. SC-NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk is ontstaan dat persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dient contact te worden opgenomen op met afdeling Klantenservice of via info@scancoaching.nl
 6. Voor Koper, Koper’s cliënten of SC-NL’ cliënten is het volgende van toepassing:
  1. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  2. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SC-NL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scancoaching.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
  4. SC-NL reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SC-NL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 23        Niet-overname personeel

 1. De Koper zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met SC-NL, medewerkers van SC-NL of van ondernemingen waarop SC-NL ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 24        Geschillen

 1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van SC-NL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SC-NL het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 25        Toepasselijk recht

 1. Op elke Overeenkomst tussen SC-NL en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 26        Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. SC-NL is gerechtigd om deze voorwaarden aan te passen voor toekomstige leveringen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.